Licznik odwiedzin:
38242
Licznik wyświelteń podstrony:
1418

Dane finansowe

BILANS na 31.12.2016 r. (w zł)

AKTYWA

PASYWA

1. Aktywa trwałe

    WNiP

    Rzeczowe aktywa
    trwałe

    Inwestycje
    długoterminowe

19.445.895,60

428.232,60

19.017.663,00


0,00

1. Fundusz własny

    Fundusz podstawowy

    Pozostałe fundusze

    Zysk netto

25.178.731,81

21.112.740,42

1.770.674,34

2.295.317,05

2. Aktywa obrotowe    Zapasy

    Należności
    krótkoterminowe

    Inwestycje
    krótkoterminowe


    Rozliczenia
    międzyokresowe

    (czynne)

21.976.283,781.434.621,64

1.868.899,55


18.443.488,14229.274,45

2. Zobowiązania
    i rezerwy
    na zobowiązania    Zobowiązania z tyt.
    dostaw i usług,
    zaliczki    Pozostałe
    zobowiązania

    Fundusze specjalne   Rozliczenia
   międzyokresowe
    (przychodów)

16.243.447,57
584.603,20

614.446,95


2.174.466,75
12.869.930,67

RAZEM AKTYWA

41.422.179,38

RAZEM PASYWA

41.422.179,38

Rachunek zysków i strat za 2016 r.

1. Przychody ze sprzedaży

23.743.640,94

2. Koszty działalności operacyjnej

23.229.618,78

3. Zysk ze sprzedaży

514.022,16

4. Pozostałe przychody operacyjne

1.777.653,34

5. Pozostałe koszty operacyjne

216.033,14

6. Zysk na działalności operacyjnej

2.075.642,36

7. Przychody finansowe

263.415,07

8. Koszty finansowe

859,38

9. Zysk brutto

2.338.198,05

10. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

42.881,00

11. Zysk netto

2.295.317,05

 

Załączniki do pobrania

Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za lata 2003 - 2015
Rozmiar 364 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Dane finansowe
podmiot udostępniający Główny Księgowy
osoba, która wytworzyła informację mgr Stanisław Prentki - Główny Księgowy
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Stanisław Prentki - Główny Księgowy
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 26.07.2017
czas udostępnienia informacji 22.09.2016 10:24:39
czas ostatniej aktualizacji 26.07.2017 09:26:16

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach