Licznik odwiedzin:
38242
Licznik wyświelteń podstrony:
1252

Przedmiot działania

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa §4 Statutu.

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 2. Przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki
 3. Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) - spawalnictwo.

2. Do zakresu działania Instytutu należą:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
  • technologii spawania, napawania, cięcia termicznego i procesów pokrewnych przy wykorzystaniu łuku elektrycznego i wiązek skoncentrowanej energii, w tym lasera, w odniesieniu do materiałów metalowych i niemetalowych,
  • technologii zgrzewania i innych procesów łączenia materiałów metalowych i niemetalowych bez doprowadzania do stanu ciekłego,
  • technologii lutowania miękkiego i twardego,
  • automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych, elektronicznych źródeł energii w urządzeniach spawalniczych oraz systemów pomiaru parametrów, sterowania i regulacji procesów spawalniczych,
  • spawalności i zgrzewalności metali, struktury i własności metali i ich połączeń przy różnych temperaturach otoczenia,
  • konstrukcji spawanych, wytrzymałości i nośności,
  • zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy wynikających ze stosowania procesów spawalniczych, a także  sposobów ograniczania tych zagrożeń,
  • komputerowego wspomagania spawalnictwa z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych,
  • opracowywania nowych materiałów dodatkowych do spawania, napawania i lutowania,
  • opracowywania nowych urządzeń i osprzętu do spawania, zgrzewania i lutowania oraz procesów pokrewnych,
  • doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut:

 • wykonuje badania i analizy, m.in. w niezależnym akredytowanym Laboratorium Badawczym Spawalnictwa, oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych  (PKD 72.19.Z)
 • opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju spawalnictwa oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 73.20.Z);
 • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych poprzez:
  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw  (PKD 63.99.Z),
  • prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu  (PKD 63.11.Z),
  • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi  (PKD 58.11.Z);
 • prowadzi działalność normalizacyjną  (PKD 84.13.Z),  certyfikacyjną i aprobacyjną (PKD 70.22.Z);
 • wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych i kalibrację aparatury  (PKD 72.19.Z).

4. Instytut prowadzi szkolenia (PKD 85.59.B) i pełni merytoryczny nadzór nad działalnością szkoleniową  (PKD 85.60.Z), a także organizuje seminaria, konferencje i kongresy naukowe  (PKD 82.30.Z)  - z zakresu spawalnictwa.

5. Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2-4, która obejmuje m.in.:

 • prowadzenie badań i analiz technicznych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych  (PKD 71.20.B);
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, nie związane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a w szczególności kwalifikowanie zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje spawane, w oparciu o aktualnie obowiązujące normy lub przepisy oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem odpowiedzialnych konstrukcji spawanych  (PKD 71.12.Z);
 • produkcję wyrobów:
  • materiałów dodatkowych do spawania, napawania i lutowania  (PKD 20.59.Z),
  • elektrycznych urządzeń do spawania i procesów pokrewnych  (PKD 27.90.Z),
  • systemów sterowania i kontroli procesów spawalniczych  (PKD 26.51.Z).

6. Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2 – 4.

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przedmiot działania
podmiot udostępniający Dział Ekonomiczny
osoba, która wytworzyła informację mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Ekonomicznego
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Ekonomicznego
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 30.06.2017
czas udostępnienia informacji 28.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 30.06.2017 21:54:14

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa